سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی اکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی-اجتماعی دانشگاه

چکیده:

افزایش فشار رقابتی مبتنی بر فعالیتهای محوری شرکتها از یک سو و رابطه تنگاتنگ فعالیتهای نگهداری و تعمیرات با فعالیتهای محوری شرکتها از سوی دیگر، آنها را به سمت استفاده از نرم افزار برای مدیریت فعالیتهای نگهداری و تعمیرات سوق داده است. در این میان با توجه به افزایش روز به روز تعداد و قابلیتهای نرم افزارهای مرتبط با مسائل نگهداری و تعمیرات، از کارائی انتخاب صورت گرفته توسط انسان کاسته شده و تکیه بر این نوع انتخاب چندان مطمئن و موثر نخواهد بود و نیاز به یک رویکرد سیستماتیک در انتخاب نرم افزار مناسب برای سازمان مورد نظر احساس
می شود. از جمله تکنیکهایی که در این عرصه به کمک شرکتها و سازمانها آمده است، تکنیکهای هوش مصنوعیمی باشد که در این مقاله مدل تصمیمگیری هوشمند برای انتخاب نرم افزار فعالیتهای نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیکهایCBR و شبکه عصبی ارائه شده است.