مقاله مدل تعادل آب براي برآورد توليد علوفه مرتع در منطقه استپي استان مرکز ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۷ منتشر شده است.
نام: مدل تعادل آب براي برآورد توليد علوفه مرتع در منطقه استپي استان مرکز ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برآورد توليد بلند مدت مرتع
مقاله بارندگي
مقاله رطوبت اول فصل رويش
مقاله مدل تعادل آب
مقاله پايگاه‐ اندكس توليد
مقاله منطقه استپي استان مركزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احساني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرح پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد توليد بلند مدت علوفه مرتع در منطقه استپي استان مركزي ، شهرستان ساوه (پايگاه مرتع نعمتي) در طول يك دوره آماري ده ساله (۱۳۸۶-۱۳۷۷) با روش مدل تعادل آب (The Water Balance) بر روي توليد علوفه چهار گونه گياه مرتعي غالب و مورد تعليف دام (Artemisia sieberi, Salsola rigida, Noaea mucronata, Stipa barbata) با بهره گيري از داده هاي آب و هوايي ايستگاه سينوپتيك (ساوه) ويژگي هاي خاك و ويژگي هاي گياه (مرتع) بر پايه مدل ERHYM – II مورد ارزيابي قرار گرفت. انجام محاسبات و تعيين شاخص هاي اقليمي در مقياس زماني روزانه با بهره گيري از روش Penman-Montieth FAO (P.M.F) (پنمن‐ مانتيث فائو ) و برنامه نرم افزار(Cropwat. 8.0)  اقدام شد. رواناب سطحي براي بارندگي هاي روزانه از روش (Soil Conservation Serviec) SCS با کمک منحني هاي (Cruve Number) CN بر پايه گروه هاي آبشناختي خاك محاسبه شد. ورودي هاي مدل شامل داده هاي آب و هوايي بلند مدت، ويژگي هاي خاك، ويژگي هاي گياه (مرتع)، رطوبت اول فصل رويش، توليد علوفه مرتع و خروجي هاي مدل شامل تبخير و تعرق گياه مرجع، تبخير و تعرق پتانسيل، تبخير و تعرق واقعي گياه (مرتع)، بارندگي موثر، رواناب سطحي، كل رطوبت ذخيره شده خاك، رطوبت اوليه قابل دسترس، شاخص اقليمي توليد و پايگاه‐ اندكس توليد محاسبه شد. نتايج نشان داد كه ميزان عددي CN برابر ۸۶ و ميزان رواناب سطحي در طول فصل رويش پس از بارندگي به ميزان ٧ ميليمتر شروع مي شود. همچنين نتايج نشان داد كه ظرفيت نگهداري رطوبت كل قابل بهره گيري خاک معادل ۵۸٫۹۰ ميليمتر در متر كه اين ميزان امكان بهره گيري گياه را از رطوبت اول فصل رويش به ميزان ۲۵٫۴۰ ميليمتر در متر فراهم نموده است. ميزان تبخ ير و تعرق واقعي در فصل رويش  1.36برابر ميانگين بارندگي دوره آماري در طول فصل رويش بوده است. با توجه به شرايط خشكسالي در سال ١٣٧٩ اين نسبت بيش از دو برابر ميزان بارندگي فصل رويش محاسبه شده است. ضريب شاخص اقليمي توليد (Tact/Tpot) براي برآورد علوفه در پايگاه نعمتي برابر Tact/Tpot=%17 محاسبه و تعيين شد. بر پايه شاخص اقليمي بلندمدت توليد (ETact) و توليد اندازه گيري شده در دوره ده ساله، پايگاه – اندکس توليد (Weather Yield Site Index) به منظور برآورد توليد بلند مدت در پايگاه نعمتي Y=80.42+1.941(ETact) تعيين شد. بر اين پايه ميانگين توليد علوفه بلند مدت برابر ۲۴۲ كيلوگرم در هكتار برآورد شده است كه مي تواند در برنامه ريزي مرتع در سطح منطقه مورد كاربرد قرار گيرد.