مقاله مدل تعادل نقطه اي در نظام بودجه ريزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: مدل تعادل نقطه اي در نظام بودجه ريزي ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه ريزي
مقاله مدل جزیي – تدريجي
مقاله مدل تعادل نقطه اي
مقاله برنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضوري محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حضوري الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله گرايش خط مشي گذاران بودجه در به کارگيري دو مدل جزیي تدريجي و مدل تعادل نقطه اي با استفاده از داده هاي آماري بودجه در فصل آموزش و پرورش و برنامه هاي زير مجموعه آن در طول سالهاي ۵۳-۸۵ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. به اين منظور اعتبارات مصوب فصل آموزش و پرورش در بودجه کل کشور و پانزده برنامه آن با استفاده از آزمونهاي کلموگروف اسميرنف، ضرايب کشيدگي و چولگي و نيز درصد تغييرات مورد سنجش قرار گرفت. نتايج نشان ميدهد که شيوه برنامه ريزي برنامه هاي اصلي در فصل آموزش و پرورش از مدل تعادل نقطه اي پيروي ميکند. در حالي که برنامه هاي جانبي و به طور عمده تخصصي با مدل جزیي تدريجي قابل تعريف هستند. به نظر مي رسد علاوه بر عامل مهم قيمت نفت و ترجيحات فرهنگي، اعتقادي خط مشي گذاران، ارتباط نوع برنامه با ماموريت اصلي نهاد دولتي نيز در ايجاد نقاط فراز و فرود در فصل آموزش و پرورش موثر است.