سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جمشید ناظمی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین علی مومنی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
طاهره زعفریان – کارشناس ارشدمهندسی صنایع دانشگاه خاتم و کارشناس برنامه ریزی خودروها

چکیده:

یکی ازموضوعات کلیدی برای شرکت های خودروسازی تجاری این است که چه نوع خودرویی باچه تناژی رادربرنامه آینده تولید خودقراردهندوسوال اصلی این که براساس نوع محصول یاتناژبارقابل تحمل نیازاصلی بازاردرکدام بخش بازارخودروهای تجاری می باشد ازاین رو دراین پژوهش بااستفاده ازمدل ریاضی ابتدا جذابیت هریک ازبخشهای کلیدی بازارآنالیزکرده وسپس براساس عوامل موثربرروندآینده بازاربه پیش بینی ترکیب بازارمی پردازیم براین اساس ابتدامدلی درزمینه پیش بینی حجم بارو نیزپیش بینی تعدادخودروی تجاری مورد نیازارائه کرده و براساس آن برمبنای رفتارحجم باربارنامه درکشورطی سالهای ۱۳۷۸ تا۱۳۸۶ باتوجه به عوامل موثربرتقاضا پیش بینی نیازبه خودروهای تجاری دربخش های اصلی بازارخودروهای تجاری (خودروهای تجاری سبک -متوسط-نیمه سنگین -سنگین -و فوق سنگین ونیزکشنده )مدلسازی شده است استراتژی توسعه بازارصنعت خودروی تجاری ایران باتوجه به عوامل شناسایی شده وعوامل کلیدی بخشی دیگرازنتایج تحقیق حاضراست .