سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی راستی برزکی – کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

موضوع مسائل کنترل موجودی, بهینه یابی مقدار سفارش اقتصادی با توجه به ظرفیت ها و محدودیت ها با هدف
و مدل های تعمیم EOQ کمینه کردن کل هزینه های مرتبط با سفارش، خرید، نگهداری و تحویل می باشد. مدل
یافته بعد از آن از جمله مواردی هستند که از مدت ها قبل ارائه و تکمیل شده اند. ارزش زمانی پول نیز در انواع مدل
های کنترل موجودی در بسیاری از مقالات مورد توجه قرار گرفته است. اما با وجود این مشاهده تعدادی زیادی از
جزء بزرگی از (WIP) سیستم های تولیدی نشان داده است که هزینه موجودی مربوط به موجودی در جریان ساخت
هزینه های موجودی در سیستم تکنولوژی گروهی می باشد که در مدل های تعیین اندازه دسته تولید کمتر مورد توجه
قرار گرفته است. این مقاله به بررسی اثر ارزش زمانی پول در مدلی که توسط بوچر[ ۱] در همین رابطه ارائه کرده
است می پردازد. ارائه فرمول ها و نتایج عددی به همراه نتیجه گیری بخش های اصلی این مقاله است.