مقاله مدل تقويت احساس انرژي، توانمندي و خلاقيت كاركنان از طريق رهبري اخلاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۴ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مدل تقويت احساس انرژي، توانمندي و خلاقيت كاركنان از طريق رهبري اخلاقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري اخلاقي
مقاله توانمندي رواني
مقاله احساس انرژي
مقاله خلاقيت در كار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پاداش فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مديران متكي بر ارزش  هاي اخلاقي، اثرات قابل توجهي بر احساس انرژي، توانمندي و خلاقيت كاركنان خود بر جاي  مي گذارند. رهبري اخلاقي كه سازه اي به نسبت جديد است، در ايجاد يك فضاي كاري سالم نقش به سزايي ايفا مي كند. بر همين اساس، اين پژوهش با هدف بررسي نقش رهبري اخلاقي در تقويت احساس انرژي، توانمند سازي و خلاقيت كاركنان به مرحله اجرا در آمد.
روش بررسي: جامعه آماري پژوهش را كليه كاركنان كارخانه حاير در تابستان ۱۳۸۸ تشكيل دادند كه از بين آنها، ۳۳۲ نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گيري طبقه اي (از روي فهرست كاركنان هر بخش) انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه ۸ سوالي احساس انرژي در كار، پرسشنامه ۹ سوالي خلاقيت در كار، پرسشنامه توانمند سازي رواني با ۱۲ سوال و پرسشنامه ۶ سوالي رهبري اخلاقي بود. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، الگوسازي معادله ساختاري و تحليل رگرسيون واسطه اي مورد تحليل قرار گرفتند.
 يافته ها : شواهد حاصل از تحليل داده ها نشان داد كه رهبري اخلاقي بطور مستقيم باعث تقويت توانمندي و احساس انرژي در محيط كار مي شود. همچنين احساس انرژي در ميحط كار باعث تقويت توانمندي مي گرديد. اما در يك تحليل فرايندي، احساس انرژي و توانمندي رواني نيز پس از تقويت شدن از طريق رهبري اخلاقي، موجب تقويت خلاقيت كاركنان مي گرديدند.
نتيجه گيري: شواهد حاصل از اين پژوهش بخوبي نقش رهبري اخلاقي را براي احساس انرژي در كار، توانمندي رواني و خلاقيت در كار كاركنان نشان داد. به ترتيبي كه مي توان گفت براي تقويت نشاط، توانمندي و خلاقيت كاركنان لازم است سرپرستان و مديران در مديريت خود اصول رهبري اخلاقي را مراعات نمايند.