سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیلوفر جعفری – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع
عیسی نخعی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه کردستان

چکیده:

ماموریت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، وصول مالیات حقه است. اما تشخیص آن نیازمند اطلاعات معتبر و بهنگام از فعالیتهای اقتصادی مودیان و تخصیص کارشناسان کافی جهت ممیزی و حسابرسی دقیق وضعیت مالی مودیان م یباشد. به لحاظ گستردگی و تنوع فعالیتهای سازمان ومشکلات اجرایی ایجاد پایگاههای اطلاعات بنیادی و محدودیت فزاینده جذب منابع انسانی متخصص، عملا سازمان امور مالیاتی کشور توان پاسخگویی به انتظارات صاحبان منافع خود را ندارد. لذا در دوران برنامه توسعه پنجساله سوم ( ۱۳۷۹-۱۳۸۳ )، مقدمات ایجاد طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور موردتاکید قرار گرفته و امکان خرید پایگاههای اطلاعات بنیادی فراهم گردیده است. ضمنا در بازنگری اخیر قانون مالیاتها نیز، شرایط ویژ های جهت بهر هگیری از منابع برون سازمانی برای تشخیص میزان مالیات در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب در راستای ارایه خدمات سازمان، زنجیره تامین آن بتدریج در شرف شکلگیری بوده و در نتیجه این مقاله راهکارهایی جهت تحکیم و گسترش ارتباطات و برقراری همکاری شراکتی بلند مدت در زنجیره تامین مالیات را پیشنهاد م ینماید.