سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد محجل –

چکیده:

گرانیت های میلونیتی ازنا شکل ظاهری Z داشته و صفحه واره میلونیتی (mylonitic foliation) و خط واره حاصل از کشیدگی (stretching lineation) در آن بشدت گسترش یافته است. بطوریکه این توده بصورت تکتونیک LS , L مشاهده می گردد. صفحه واره میلونیتی گسترش یافته در آن با روند باختر شمال باختری – خاور جنوب خاوری همسو با شیستوزیته دوم (S2) موجود در ناحیه دو رود و ازنا می باشد که خود به موازات صفحه محوری چینهای بسته و موازی (F2) تشکیل یافته است. این چینها حتی در نهشته های کرتاسه این منطقه مشاهده می گردد. بر اساس مطالعات ساختاری و پتروفابریکی مدل تکتونیکی همگرای راستبر (dextral transpression) برای جایگیری تدریجی و تکوین این گرانیت میلونیتی پیشنهاد می گردد.