سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر صمدی – کرج پردیس کشاورزی و منآبع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک
آبراهیم امیری تکلدانی – کرج پردیس کشاورزی و منآبع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک
حسن رحیمی – کرج پردیس کشاورزی و منآبع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک

چکیده:

فرسایش سواحل رودخانه، تخریب اراضی و رسوبات حاصل از آن در زمره مهمترین مسائل و مشکلات هندسی رودخانه و مدیریت منآبع آب می باشند که امروزه در اکثر مناطق جهان مورد توجه و مطالعه محققان مختلف قرار دارند. توانایی پیش بینی پایداری سواحل رودخانه هایه فرسایشی پیش نیاز توسعه مدل تعدیل عرض آبراهه آبرفتی و لازمه تخمین نرخ فرسایش ساحل و بار رسوبی حاصل از آن می باشد. در این تحقیق یک مدل جامع برای تحلیل پایداری سواحل رودخانه ارائه شده است. این مدل برخلاف اکثر مدلهای پیشین که تنها برمبنای گسیختگی صفحه ای یا دایره ای توسعه یافته اند هر دو نوع گسیختگی را مدنظر قرار داده و امکان انجام تحلیل پایداری با استفاده از روشهای مختلف موجود و مقایسه نتایج آنها را فراهم آورده است. علاوه بر این نخستین بار، در مدل حاضر توانایی تحلیل پایداری ساحل رودخانه با توجه به گسیختگی طاقی شکل به دو روش میسر گردیده است. در این مدل بسته به جنس مصالح تشکیل دهنده ساحل، نحوه لایه بندی مصالح ساحل و ارتفاع و زاویه شیب ساحل، روش تحلیل مناسب انتخآب شده و تحلیل پایداری ساحل رودخانه براساس تئوری های مبتنی بر روش گسیختگی محتمل صورت می پذیرد . نحوه کاربرد مدل جدید با ارائه مثالهای جداگانه ای از انواع مختلف گسیختگی تشریح شده است.