سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین امراللهی – معاونت هماهنگی توزیع توانیر – دفترمهندسی توزیع، دانشگاه آزاد اسلامی –
علی عارفی – معاونت هماهنگی توزیع توانیر – دفترمهندسی توزیع
اکبر یاورطلب – معاونت هماهنگی توزیع توانیر – دفترمهندسی توزیع
جواد علمائی – معاونت هماهنگی توزیع توانیر – دفترمهندسی توزیع

چکیده:

دربرنامهریزی، بهینه سازی و توسعه شبکه های برقرسانی و اعمال روشهای مناسب جهت کاهش تلفات الکتریکی، یکی از شاخص های مهم، آگاهی از ارزش تلفات است . به طوری که ارزش
تلفات نقش مؤثری در مطالعات اقتصادی، بویژه در انتخاب ظرفیت بهینه تجهیزات، مقایسه و ارزیابی طرحهای مختلف وسایر پارامترهای سیستم دارد، لذا ارائه و تدوین یک مدل مناسب جهت محاسبه ارزش تلفات الکتریکی بسیار مفید و مؤثر بوده و امکان دسترسی به نتایج قابل قبول را میسرمی سازد . در این مقاله یک مدل جامع جهت برآورد ارزش تل فات توان و انرژی با توجه به میزان مشارکت نیروگاهها در تولید و همچنین ترکیب سوخت مصرفی برای تولید انرژی و با لحاظ ضرایب تناظر بخش های مختلف شبکه سراسری ارائه شده است و نهایتا بر اساس اطلاعات قابل دسترس وبرآوردهای منطقی مقادیر ارزش تلفات دیماند و انرژی برای شبکه سراسری ایران توسط نرم افزار تهیه شده محاسبه گردیده است