مقاله مدل جامع کشوري ارزشيابي معاهده بين المللي کنترل دخانيات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۳۳ تا ۵۴۵ منتشر شده است.
نام: مدل جامع کشوري ارزشيابي معاهده بين المللي کنترل دخانيات
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله مدل هاي نظري
مقاله استعمال دخانيات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زادگان نضال
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي حيدرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كليشادي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي موسي
جناب آقای / سرکار خانم: فريدون محصلي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذري پور ماسوله حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش روزافزون مصرف دخانيات در دنيا سبب شد تا سازمان جهاني بهداشت اولين معاهده سلامتي خود را با عنوان «معاهده بين المللي کنترل دخانيات ( Framework Convention Tobacco ControlياFCTC )» در سال ۲۰۰۳ در خصوص دخانيات تدوين کند. کليه امضاکنندگان از جمله ايران متعهد شدند که آن را طي ۳ سال به اجرا درآورند. اين مطالعه جهت طراحي مدلي براي ارزشيابي اجراي اين معاهده در ايران انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه يک مطالعه کيفي بود که در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت و در آن با تعداد ۲۶۵ نفر از سياست گذاران، افراد ذينفع و ساير افراد جامعه، مصاحبه به عمل آمد. پس از استخراج کدهاي سطح اول و دوم و تبديل آن ها به کدهاي سطح سوم، مفاهيم اصلي مدل ارزشيابي به دست آمد.
يافته ها: در مجموع ۷۲ کد سطح سوم جمع آوري شد و به دنبال آن مفاهيم در ۱۲ دسته کلي طبقه بندي شدند. سپس با بررسي نحوه تعامل اين دسته ها با يکديگر، مدل ارزشيابي طراحي گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس مفاهيم و مدل به دست آمده، ارزشيابي اجراي اين معاهده در ايران بايد در سطوح مختلف و با در نظر گرفتن همه اهداف مرتبط با اين مفاهيم انجام گيرد.