سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد اسماعیلی – دانشگاه مازندران
سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران

چکیده:

برای رفع محدودیتUPFCدر تزریق توان اکتیو به شبکه می توان آن را با عناصر ذخیر ه کننده انرژی ترکیب نمود . در این مقاله برای اولین بار ترکیب UPFCبا سیستم ذخیره کننده انرژی SMES معرفی شده و مدل آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برایمدلسازی این ترکیب ابتدا مدلUPFC بدست می آید و سپس با انتخاب مبدل منا سب برای اتصالSMESبه UPFC مدل آن نیزبدست می آید. در نهایت با ترکیب این دو مدل به مدلی جامع برایUPFC/SMESدست م ییابیم.