سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی زیودار – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
بابک ایرانمنش – دانشجوی کارنشاسی ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

با استفاده از موازنه جرم و مومنتم و مفاهیم الگوی جریان در خطوط لوله انتقال سیالات دو فازی مدلی برای پی شبینی افت فشار در برجهای آکنده حاوی آکن ههای ساختا ری توسعه یافته است. در این مدل گستره عملیاتی برج به سه ناحیه تقسیم گردیده و برای هر ناحیه عملیاتی الگوی جریان جداگان های با توجه به شکل سطح مشترک دو فاز گاز/ مایع در کانالهای ساخته شده توسط آکن ههای ساختا ری پیشنهاد شده است. مدل با گستره وسیعی از داد ههای تجربی افت فشار موجود در مقالات مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان م یدهد که مدل تا نزدیک یهای محدوده طغیان در برج از دقت بالایی برخوردار است. همچنین بر خلاف مدلهای دیگر مورد مطالعه Delft) و(SRPIIمدل حاضر از دقت یکسانی برای آکن ههای مختلف برخوردار است که در نتیجه م یتوان از آن برای گستره وسیعی از آکنه هایساختاری استفاده نمود.