سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا گلپری – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
اصغر اکبری ازیرانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ترانسفورماتورهای قدرت یکی از گرانترین قطعات در سیستم قدرت می باشند، به همین دلیل راندمان و استفاده بهینه از اینگونه تجهیزات بسیار حائز اهمیت است . عواملی نظیر درجه حرارت، اکسیژن و رطوبت در تخریب عایق جامد و روغن ترانسفورماتور وکاهش عمر طبیعی ترانسفورماتور نقش مهمی دارند . حرارت ترانسفورماتور نیز مستقیما به دمای محیط و نحوه بارگیری از ترانسفورماتور بستگی دارد . یکی از مهمترین مسائلی که امرو زه مطرح است، تعیین حداکثر بار تحویلی توسط ترانسفورماتور در حالت کار On-Line است بدون
اینکه دمای آن از حدود مجاز فراتر برود . به همین دلیل داشتن مدل حرارتی ترانسفورماتور و تعیین دمای نقاط مختلف آن، تحت شرایط کاری متفاوت، جهت تحلیل عمر مفید ترانسفورماتور و همچنین بارگیری و استفاده بهینه از آن لازم و ضروری است . در این مقاله یک مدل حرارتی برای ترانسفورماتورهای قدرت ار ائه شده که توسط آن دمای روغن بالای ترانسفورماتور را در شرایط بارگیری On-Line پیش بینی می کنیم و با استفاده از آن دمای نقاط داغ سیم پیچی ترانسفورم اتور را بدست آورده و حداکثر بار قابل تحویل توسط ترانسفورماتور در حالتOn-Line را بدست می آوریم . نتایج این مدل بر رویداده های بار و دمای یک ترانسفورماتور۱۸۰MVA230/63Kvمورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد