سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک نوری – عضو هیئت علمی
کرامت ا… قرمزی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بـی شـک رونـد جهانـی شـدن کـه به سرعت به سمت فراگیرشدن پیش می رود از سویی و نقش مدیریت پروژه ای بر انجام فعالیت های مختلف که بازده بالای عملکرد خود را بخوبی نمایان نموده است از سوی دیگر موجب تحولی عظیم در مکانیزم ها و استانداردسازی ها در حوزه های مختلف مرتبط با مدیریت پروژه شده است . مدیریـت پـروژه که مبتنی است بر دانش، مهارت، ابزار و تکنیک علاوه بر لزوم توجه کافی به ابزارها و تکنیک ها، نمی تواند بی توجه به عنصر اصلی فراگیرندۀ دانش و مهارت و نقش بی بدیل منابع انسانی باشد . بهمیـن روی با توجه به قانون وضع شده (NQA) ، کشورهای مختلف درصدد تهیۀ چارچوبی مشخص برای بالابردن سطح آموزش مدیران پروژه در سطح جهانی بر آمده اند . در این مقاله ضم ن اشاره به لزوم چنین فعالیتی درصدد تشریح و تحلیل برخی الزامات و فرآیندهای مورد نیاز در قالب مدل حرفه ای مدیریت پروژه برآمده ایم .