سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – کارشناس مسئول اداره توسعه بهره وری شرکت سایپا کارشناس مهندسی صنایع
بابک مرادی – رئیس اداره توسعه بهره وریشرکت سایپا – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
لیلا کرماجانی – کارشناس اداره توسعه بهره وری شرکت سایپا – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

سـرآمدی، راهـی بـی پایـان اسـت کـه موفقیـت در آن را بـاید بـا شـاخص هـای نسـبی سنجید، زیـرا معـیارهـای مطلـق برای تعیین درجه سرآمدی پیدا نمی شود، بـه عبارت دیگر، سرآمـدی قلمرویی است کــه در آن رنگهـا، طیفــ ی از انواع خاکستریها هستند و در آن رنگ سیــاه و سفیـد را بطـور مطلق نمی تـوان یـافت .
بـه عبارتـی دیگـر تعالـی گرایـی در عـالم مقایسـه هـای نسـبی بـه مفهومی مدرج میل می کند که آن سرآمدی نسبت به این یا آن، یـا وضعیت پیشین معنا می یابد . حرکـت بـه سـوی سرآمدتر ش دن، نیازمند تأمل ها و عبرت آموزیهـا از خویشتن و دیگران است، بـه زبـان مدیریت امروز، این امر مستلزم وجود سازمان یادگیرنده و یـادگیری سازمانی است . ایـن دو یادگـیری در بسـتر سـاختارهای منـاسـب و رفتـارهـای یـادگیرنده افـرادی رخ می دهـد کـه خود و سازمانشان رهسپار فتح قله های تعالی اند . پس می توان گفت :
بـرای متعالـی تـر شـدن از آنچــه هسـتیم بــه دگـرگونـی در سـاختارهـا و فرهنگ سـازمان نیازمندیم . ازطرفــی دیگر بـاید پذیرفت که تمامی شرکت های رهسپار تعالی، فرایند متعالی شدن را، از رویارویی با واقعیات ناخوشایند آغاز کرده اند . در ایـن مقالـه سـعی گـردیده است با توجه به نگرش مدل های سرآمدی یک مدل برای توسعه منابع انسـانی در راسـتای خـط مشـی و استراتژی کلان سازمان تهیه و توین گردد و در نهایت یک مدل برای سنجش عملکرد فعالیتهای معاونت اداری و توسعه منابع انسانی طراحی گردد .