مقاله مدل دو بعدي حركت آب در خاك همراه با جذب آب توسط ريشه بر اساس حل معادلات حاكم و مطالعات ميداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۹۲ تا ۸۰۳ منتشر شده است.
نام: مدل دو بعدي حركت آب در خاك همراه با جذب آب توسط ريشه بر اساس حل معادلات حاكم و مطالعات ميداني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حركت آب
مقاله حل عددي
مقاله جذب ريشه
مقاله معادله ريچاردز
مقاله محيط غير اشباع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت سينا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالديني سيدعلي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: شهمراد صداقت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حركت آب در خاك بر اساس جذب آب توسط ريشه كليد مراحل رشد گياه و انتقال آب و املاح در سيستم خاك-گياه مي باشد. هدف از اين تحقيق حل معادلات حاكم در انتقال آب در خاك و ارايه مدل جذب آب توسط ريشه بر اساس مطالعات صحرايي مي باشد. براي اين منظور درصد حجمي رطوبت خاك با استفاده از دستگاه TDR اطراف درخت سيب كه به صورت سطحي آبياري شده بود در ۱۲ نقطه تا عمق ۲ متري در طول ۲۰ روز بلافاصله بعد از آبياري بدست آمد. مدل دو بعدي جذب آب توسط ريشه بر اساس تابع توزيع تراكم ريشه، تعرق پتانسيل و فاكتور تصحيح تنش آب براي شبيه سازي انتقال آب و تعيين تاثير ريشه در حركت آب بسط داده شد. مدل جذب ريشه حاصله با مدل انتقال آب در خاك مبتني بر حل معادله ريچاردز تلفيق شد. بر اساس نتايج ۶۰ درصد جذب آب در عمق ۲۰ تا ۴۰ سانتيمتري عمق خاك اتفاق افتاده است و در جهت شعاعي نيز در فاصله ۳۰ تا ۶۰ سانتيمتري حداكثر جذب بدست آمد كه حدودا ۳۰ درصد از كل جذب را در بر مي گيرد. نتايج درصد رطوبت خاك شبيه سازي شده با داده هاي اندازه گيري شده ميداني مقايسه گرديد كه همبستگي قابل قبولي بين داده هاي شبيه سازي شده و اندازه گيري شده مشاهده شد (R2=0.97). مدل عددي انتقال و جذب آب مي تواند وسيله اي مفيد در شبيه سازي جريان آب همراه جذب آب توسط ريشه در محيط غير اشباع باشد كه در مهندسي آب از اهميتي خاص برخوردار است.