سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر قانع – کارشناس مهندسی صنایع ( برنامه ریزی وتحلیل ) نماینده مدیریت درامورکیف

چکیده:

تغییرات جهانی ، رقابتهای جهانی ، رشد فرهنگ ، دگرگونی نیازهاوتقاضای مردم وافرادسازمان ، ایجاد گرایشها ونیازهای جدید ، تغییرات درهنجارها وارزشها ، موفقیتها وشکستها ، عملکردهای پایین ، انواع فشارها و… مسائل ومشکلاتی رادرسازمانها بوجودآورده که برای حل آنها به حرکت وتحول جدیدنیازاست . ناتوانی پاسخگویی وضع موجود به این تحولات این ضرورت را دیکته میکندکه بایدتغییررا پذیرفت وآنرا اجراکرد. اگرمدیریت موجود میتوانست پاسخگوی شرایط جدیدباشد دیگرمسائل ومشکلاتی درکارنبودپس باید قبول کردکه مواجه با شرایط جدیدیک بینش جدیدویک فرایند جدیدرا می طلبد . اغلب سازمانها ونظامها به دنبال آنند که عملکرد خودرا بهبود دهند اما تمایلی به تغییر وضع موجود ندارند .
اگرمدیران بخواهند عملکردواحدها وبخشهای سازمان خودرا بهبوددهند وبتوانندبه تغییرعوامل اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی ، فنی ، علمی ، تکنولوژی وفرهنگی پاسخ دهند باید همه وهرچیزرا تغییردهند.
این مقاله ، مخاطب را با مدلی آشنا مینماید که برگرفته ازچرخه دمینگ ـ شوهارت میباشد . دراین مقالهضمن تشریحومراحل اجرایی شش گانه مدل ، بهبیان نوع برنامه ریزی درسازمانهای ایرانی وذکرویژگیهای خاص مدلپرداخته و با توجه به دارا بودن ویژگیهای خاص وهمچنین انطباق با نوع برنامه ریزی درسازمانهای ایرانی ، این مدل را کاربردی ، اثربخش وکارا معرفی مینماید. ضمنا این مدل بصورت تلویحی مدیران رابه تغییر روش ، تغییر فرایند ، تغییرروش کارورفتار کارگزاران ، تغییر بینش و .. درجهت مدیریتی اثربخشوکارا ترغیب وتشویق می نماید چرا که این یک واقعیتی انکارناپذیراست که مسائل امروزرا نمیتوان با راه حلهای دیروزحل کرد.