سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود سلطانی محمدی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در تحلیل اجزاء محدود غ یر خطی اعضاء بتن مسلح، توسعه ترکها، میزان بازشدگ ی و لغزش آنها، تعیین صحیح مود خرابی، نرمشدگی و به طور کلی پیش بینی رفتار واقعی اعضاء ، وابستگی کامل به معادلات رفتار ی مورد استفاده برا ی بتن )پیش و پس از ترک خوردگی( فولاد وهمچنین اندرکنش این دو دارد. در روش ترک پخشی(Smeared Crack Approach)برای تحلیل دو بعد ی غیر خطی سازه ها ی بتن مسلح، مدلها ی رفتار ی متوسط بتن و فولاد که بر مبنا ی آزما یشات رو ی المانها ی بتن مسلح تحت اثر تنشها ی درون صفحه ا ی تو سعه داده شده اند، مورد استفاده قرار میگیرد. در ا ین مقاله روش تحل یلی برمبنا ی میدان تنشها ی محلی مورد استفاده قرار گرفته و بر ا ین اساس یک مدل عمومی انتقال تنشها ی برشی و قائم در سطح ترک شامل نرم شدگی ارائه می گردد . مدل پیشنهادی در برنامه اجزاء محدود غیر خطی توسعه داده شده در ،WCOMDدانشگاه توکیو، وارد و نتایج تحلیلی با نتایج آزمایشات موجود مورد مقایسه قرار می گیرد.