سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدفرید قادری – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمدعلی آزاده – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
هاشم عمرانی – دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

به علت ت أثیرات فوق العاده ای که نفت در جهان امروز دارد، بررس ی علمی رفتار تولیدکنندگان عمده آن همواره یکی از مسایل پیش رو ی صاحب نظران اقتصاد ی بوده است . ظهور اوپک به عنوان یک با زیگر عمده در معادلات نفت ی سبب شد که بیشتر تحقیقات و مطالعات بر رو ی رفتار اوپک و کشورهای عضو آن صورت پذیرد .
در این مقاله دو مدل Griffin و Ramcharran برای بررسی رفتار تولیدکنندگان نفت اوپک برای داده های ۱۹۹۱-۲۰۰۲ مقایسه شده اند . نتایج مدل Griffin نشان می دهد که لیبی از فرضیه TRT پیروی کرده است . همچنین عربستان سعودی هم از فرضیه بازار رقابتی در تولید و عرضه نفت تبعیت نموده است . نتایج آزمون t نشان داد که مدل Griffin برای بیشتر کشورهای عضو اوپک کار آیی ندارد . بر طبق مدلRamcharran برای این کشور مثبت و γ ، عراق از فرضیه بازار رقابتی پیروی کر ده است؛ زیرا مقدارمعنی دار است . ضمن اینکه ضریب روند (β) هم برای عراق منفی و معنی دار است و این باید به لحاظ محدودیت های صدور نفت عراق توس ط سازمان ملل متحد مد نظر قرار گیرد . به علاوه با کاهش تولید اندونزی به دلیل کم شدن ذخایر آن، ضریب روند ) )β برای این کشور هم منفی و معنی دار است .