سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود شریعت – استاد دانشگاه تهران
امیرحسام حسنی – استادیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
امیرحسین جاوید – استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
نعمت اله حسینی – دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

حاکمیت اقلیمهای خشک و نیمه خشک در پهنه جنوبی کشور همراه با افزونی جمعیت و در پی آن افزایش تفاضا برای آب در کاربرهای گوناگون، شهری و صنعتی و کشاورزی از یک سو از سوی دیگر روند رو به ازدیاد آلودگیهای مستقیم و غیر مستقیم منابع آب آینده تامین آب را با دشواریهای دوچندانی رو برو کرده است.تامین آب در استان فارس همچون سایر مناطق کشور عمدتا بر منابع زیر زمینی متکی می باشد. برخورداری دشت کازرون از منابع غنی آب و موقعیت جغرافیایی و سیاسی آن را در منطقه جنوبی کشور همراه باکمبود آب شیرین در استان های مرزی بوشهر و هرمزگان، سبب شده است نقش منابع این دشت به عنوان استراتژیک برای تامین آب برخی از شهرهای جنوبی کشور به شماره آید. انتقال آب از منطقه چشمه ساسان کازرون به استان بوشهر از آن جمله است.
لذا در این راستا و جهت رسیدن به توسعه پایدار و بررسی راههای دستیابی به آن که همانا ثابت نگه داشتن کمیت و کیفیت مطلوب آب برای مصارف گوناگون می باشد درمحدوده دشت کازرون اقدام به جمع آوری ۳۵نمونه میکروبی و ۴۰ نمونه شیمیایی و ۳۰ نمونه فلزات سنگین نموده ام که پس از آزمایشات مربوطه و تجزیه و تحلیل بعمل آمده. می توان بیان نمود که با عمل گندزدایی آبهای آلوده میکروبی منطقه از جهت هر نوع مصرفی می توان بکار برد. در بخش شیمیایی نتایج حاصله تماما در حد مجاز استاندارد آب آشامیدنی قرار داشته است و از طرفی آزمایشات انجام گرفته روی کیفیت نمونه آب چاه های انتخابی محدوده دشت به تعداد ۵۸ نمونه هدایت الکتریکی و مقایسه ارسال متوالی بدلیل خشکسالی و کمی بارش از یک طرف و بهره برداری بیشتر توسط کشاورزان منطقه از آبهای زیر زمینی و نبود تغذیه کافی از سویی دیگر سبب افزایش هدایت الکتریکی گردیده است. البته این افزایش حداکثر خود را در قسمت جنوب دشت کازورن و حوالی روستای کاسکان نشان می دهد. از طرفی روند تغییرات میزان کلر همچون هدایت الکتریکی می باشد. بطوریکه در جهت جریان آب زیر زمینی میزان کلر افزایش یافته است.
لذا با توجه به نتایج آزمایشات باید به مقابله با این چالشهای موجود از طریق کنترل بهره برداری و استفاده صحیح و بهینه از آبهای سطحی و جلوگیری از هدف رفت آنها و تغذیه آبهای زیر زمینی ازطریق کاشت درخت های زینتی در دامنه کوه ها و کنترل فاضلاب ها و راه اندازیی تصفیه خانه فاضلاب شهری و نیز بازگشت آب به چرخه طبیعی و گسترش فرهنگ الگوی صحیح معرف به شهروندان، حذف سنتی آبیاری در کشاورزی و نهایتا تمام روشها و عملیاتی که ما را به سمت توسعه پایدار سوق می دهد باید اقدام نمود.