سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود عرب خدری –
اکبر زرگر –

چکیده:

فرسایش خاک باعث از بین رفتن خاکهای سطحی دامنه ها و همچنین انباشته شدن رسوب در مخازن سدهای ذخیره ای گردیده و خساراتی هنگفت به اقتصاد کشور واردمی اورد بررسی رسوبدهی رودخانه ها روش سریعی برای شناخت حوزههای بحرانی استدرابخیزهای دارای امار رسوب براورد مقدار رسوبدهی به اسانی امکان پذیر است لکن اکثر حوزه ها فاقد ایستگاه اندازه گیری هستند دراین حوزه ها می توان مقدار رسوب دهی را از روی سایر مشخصات ابخیز تخمین زد برای براورد رسوبدهی حوزه برپایه ویژگیهای آن روابط و مدلهایی بوسیله محققین از جمله Williams , fournier , ferraresi,flaxman , douglas پیشنهاد شده اند این مدلها تحت شرایط ابخیزهای مورد بررسی تبیین گردیده و کاربرد آنها در شرایط ویژه ابخیزهای کشور خالی از اشکال نیست از این رو واسنجی آنها و به طریق اولی تبیین مدلهای ساده برپایه مشخصات سهل الوصول ابخیزهای کشور از اهمیتی خاص برخوردار است دراین تحقیق با استفاده از اطلاعات بدست امده از ۹ ابخیز واقع در البرز شمالی روابط چند گانه بین میزان رسوب معلق سالیانه ابخیز از سویی و چندویژگی مربوط به ابدهی اقلیم پوشش گیاهی و فیزیوگرافی آن به روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی اماری قرارگرفته و مناسب ترین مدل برای رسوبدهی که در آن متغیرهای مساحت شیب و دبی حداکثر متوسط روزانه با دوره بازگشت دوساله شرکت دارند پیشنهاد شده است.