سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
بهرام بختیاری – دانشجوی دکتری هواشناسی – دانشگاه تهران
علی شیخ بهایی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – دانشگاه هرمزگان

چکیده:

رخدادهای طبیعی چون سیل از مشکلات بشر از گذشته و حال می باشد و همواره مورد توجه هیدرولوژیستها بوده است. یکی از ضروریات این پدیده، شناخت تناوب و بزرگی وقایع و پیش آگاهی عمومی می باشد. روابط بین عوامل موثر در وقوع این پدیده از نوع غیر خطی (Non Linear) بودهتحلیل آنها پیچیده می باشد. در این بررسی مدل ریاضی برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه برای حوزه هلیل رود، واقع در منطقه عمومی جیرفت در استان کرمان ، با تعیین ضرایب تصحیح مشخص گردیده است. پس از تهیه آمار دبی هاماکزیمم روزانه ایستگاه های هیدرومتری، از سالهای آماری موجود ۲۰ سال مشترک انتخاب و تحلیل فراوانی روی داده های سیلاب انجام گرفت و در نهایت مدل بندی توسط تحلیل منطقه ای و به کمک روش رگرسیون چندگانه مین دبی ایستگاه های هیدرومتری بالا دست حوزه و دبی ورودی به مخزن سد بتنی جیرفت انجام گرفت که همبستگی بسیار شدیدی را بین ایستگاههای هیدرومتری نشان می دهد.