سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم اورعی – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی احمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
بهاره عاصی – کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از تخصیص انعطافپذیر کامیونها، افزایش بهرهوری سیستم حمل و نقل است. در این مقاله مدلی جامع برای مسائل حمل و نقل معادن روباز ارائه شده که با استفاده از برنامهریزی آرمانی، تخصیص انعطافپذیر کامیونها را انجام میدهد. این مدل، راهکاری جامع برای حل مسائل حمل و نقل معادن روباز است که میتواند مسائلی گوناگون در زمینه برنامهریزی حمل و نقل را مدلسازی کند. شاخص بهینهسازی این مدل، به حداکثر رساندن تولید و کنترل کیفیت ماده معدنی است. مدلساز در صورت لزوم میتواند شاخصهای دیگری را نیز به مدل اضافه کند. یکی از ویژگیهای این مدل قابلیت استفاده در معادنی است که کارخانه فرآوری آنها چندین خط تولید دارد و هر خط تولید ماده معدنی با کیفیت خاصی را میپذیرد. این مدل همچنین میتواند در معادنی که ناوگان باربری آنها متشکل از کامیونهایی با ظرفیت متفاوت میباشد، مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه موردی این مقاله، معدن مس سرچشمه است. نتایج حاصل از اجرای مدل افزایش تولیدی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد را نسبت به تخصیص ثابت بهمراه داشته است.