سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم اورعی – استاد دانشگاه استرلینگ انگلستان
آرش گودرزی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، کارشناس حفاظت کار مرکز تحقیقات، تعلیمات حف
بهاره عاصمی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، شرکت مهندسین مشاورکاوشگران

چکیده:

بالابرها یکی از مهمترین سیستمهای حمل و نقل در معادن زیرزمینی میباشند . استفاده از بالابرها در این گروه از معادن بویژه معادن عمیق، کاربرد گستردهای دارد . از طرف دیگر حوادث نا شی از این گونه سیستمها، خسارات جانی و مالی زیادی بهمراه دارد . علت اصلی بروز حوادث در بالابرها، ایجاد گسیختگی در کابل فولادی نگهدارنده ماشین است . آنالیز ریاضی و ارزیابی تنش -های ایجاد شده بر اثر بار در کابل فولادی در مراحل طراحی، ساخت، نصب و بهرهبرداری این گروه از ماشینها از اهمیت ویژهای برخوردار است . بنابراین ساخت مدل حاکم بر عملکرد کابل فولادی بالابر و شرایط بهرهبرداری، میتواند در بهبود ایمنی و پیش – بینی شرایط مفید باشد .
ظرفیت کابلهای بالابری در معادن بر اساس تنشهای کششی و معمولاً در حالت سکون محاسبه میشود و از محاسبه تنشهای دینامیکی که در اثر ترمز و یا شتاب در آنها تولید میشود صرفنظر میشود . اصولاً غیر از تنشهای استاتیک که محاسبه و تعیین آنها ً نسبتا ساده است تعیین سایر تنشهای ایجاد شده در کابل بالابر پیچیده و مشکل است و سعی میشود اثر آنها در محاسبات با اعمال ضرایب ایمنی بزرگ تامین شود . در این تحقیق با استفاده از اصول مقاومت مصالح و مکانیک مهندسی، مدلی برای پیشبینی حداکثر مقدار تنش در کابل فولادی بالابر ارائه میشود . این مدل ریاضی، ابزاری دقیق برای مهندسین معدن و کارشناسان ایمنی است تا از آن در تعیین حداکثر تنش در کابل بالابر استفاده نموده و سپس برای بررسی میزان پایداری، مقاومت کابل را با لحاظ ضریب ایمنی مناسب با حداکثر تنش کششی مقایسه کنند . یکی دیگر از کاربردهای چنین مدلهای ریاضی میتواند کنترل محاسبات سایر روشها از جمله روشهای عددی در آنالیزهای مکانیکی باشد