سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن سلطانپور – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مطالعات تئوری وبررس یهای آزمایشگاهی نشان داده اند که ارتفاع امواج دراثرعب ور از بالای رسوبات چسبنده (cohesive sediment) درصورت افقی بودن بستر به طورنمایی کاهش می یابد.برخلاف بسترافقی، ارتفاع موج برروی پروفیلهای ریزدانه علاوه برجذب انرژی بسترریزدانه بدلیل کاهش عمق آب یا ژرفا کاستگی(shoaling) نیزتغییر یکند . دراین تحقیق با اعمال افت انرژی ناشی از بستر ریزدانه(εDm)در معادله بقای انرژی، ارتفاع موج در اثر هردو عامل کاهش ژرفای آب و بستر چسبنده محاسبه می شود. با ترکیب افت انرژی ناشی از بستر (εDm) و افت انرژی حاصل از شکست موج (εDb) میتوان ارتفاع موج را در ناحیه زوال موج(surf zone) نیز بدست آورد. یک سری آزمایشات فلوم موج طراحی شده و در هر آزمایش توزیع ارتفاع در طول فلوم اندازه گیری می شود. لایه ریزدانه ازاختلاط آب آشامیدنی و گل چینی(kaolinite) تهیه می گرد .مقایسه داده های آزمایشگاهی با نتایج مدل ریاضی نشان می دهد که مدل قادر به پیش بینی ارتفاع موج در طول پروفیل می باشد . برای بررسی عملکرد مدل در شرایط واقعی ، از ارتفاع موج گزارش شده در دو ایستگاه واقع در خلیج شرقی Louisianaاستفاده می شود [ ۱]. نتایج تحلیل، عمق خاک سیال ریزدانه(fluid mud) را حدود ٧٠ سانتیمتر نشان م یدهد که به خوبی با مقادیر متعارف گزارش شده در ساحل Louisianaتطابق دارد[۲]