سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیررضا زراتی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

محلی که لایه مرزی متلاطم بر روی تندآب سرریزها به سطح آب میرسد نقطه بحرانیخوانده شده و از آن نقطه هواگیری جریان شروع می شود. به دلیل اثراتی که ورود هوا به جریان دارد پیش بینی محل این نقطه حائز اهمیت است. در این مقاله یک مدل ریاضی برای پیش بینی توسعه لایه مرزی معرفی شده است. اینمدل با استفاده از مدل تلاطم K-e وضعیت جریان روی تندآب سرریزها را تحلیل کرده و نیمرخ سرعت در مقاطع مختلف و در نتیجه نحوه رشد لایه مرزی را پیش بینی می کند. مقایسه نتایج این مدل با اندازه گیریهای موجود از یک سرریز، صحت نتایج به دست آمده از آن نشان می دهد.