سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رحیمی خوب – استادیار گروه آبیاری, دانشکده مهندسی کشاورزی, پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران
جمال محمدولی سامانی –
محمود رضا بهبهانی –

چکیده:

جریان آب در زهکشهای زیرزمینی که همسطح نیستند در مقایسه با حالت همسطح، حتی در شرایط کم بودن مقدار هدایت هیدرولیکی در جهت عمودی، حالت دو بعدی قو یتری دارد. در این پژوهش یک مدل ریاضی برای پی شبینی وضعیت سطح ایستابی بین دو زهکش زیرزمینی که در دو عمق مختلف نصب شده اند، ارائه شده است. این مدل معادله دو بعدی دیفرانسیل حاکم بر جریان آب در خاک را در شرایط ناپایدار حل مینماید. این مدل با نتایج مزرع های و مدل تحلیلی ورما و همکاران ( ١٩٩٨ ) مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی نشان داد که مدل بنیان شده در این پژوهش دقت بهتری نسبت به مدل تحلیلی فوق دارد ولی برای افزایش دقت مدل باید داده های سطح اولیه ایستابی بصورت واقعی به مدل وارد گردد. بااستفاده از این مدل تأثیر جریا نهای عمودی در افت سطح ایستابی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید، در خا کهایی که هدایت هیدرولیکی عمودی خاک قابل توجه است، استفاده از مد لهایی که در آن فقط مؤلفه افقی جریان آب را در نظر میگیرند، سطح ایستابی را بیش از مقدار واقعی برآورد میکنند و در کارهای عملی قابل اغماض نیست.