سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین ریاحی مدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد ساززه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمدولی سامانی – دانشیار گروه سازه های دانشگاه تربیت مدرس تهران
عباس خاشعی سیوکی – دانشجوی دوره دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در بین روشهای متعدد کنترل سیل، استفاده از سدهای تاخیری پاره سنگی که منجر به افزایش زمان عبور سیلاب و کاهش دبی حداکثر لحظه ای آن می شوند، بعلت ارزان بودن مصالح، طراحی ساده و ساخت سریع این سازه ها، یکی از مناسبترین گزینه ها می باشد. کنترل سیلاب با استفاده از این گونه سدها مستلزم طراحی صحیح هیدرولیکی آنهاست. تاکنون روشها و معادلات مختلفی برای طراحی مخازن تاخیری که در آنها از سرریز روگذر یا تخلیه کننده تحتانی و دریچه بعنوان سازهتخلیه سیلاب استفاده می شود، ارائه شده است.در حالیکه برای سدهای تاخیری پاره سنگی که سیستم تخلیه متفاوتی دارند هیچگونه متدولوژی و معیار طراحی وجود ندارد. بهمین منظور در این تحقیق با ترکیب معادلاتحاکم بر جریان در سدهای تاخیری پاره سنگی و روندیابی هیدرولوژیکی مخزن، مدل ریاضی مربوطه توسعه یافته و با استفاده از مدل ارائه شده تاثیر پارامترهای هندسی شکل مخزن و رودخانه، نوع و اندازه مصالح، بدنه سد و شکل هیدروگراف سیل ورودی بر میزان ذخیره سیلاب و پیک سیلاب خروجی بررسی شده و در انتها منحنی ها و معادلات طراحی سدهای تاخیری پاره سنگی بصورت روابط بدون بعد ضرائب ذخیره و پیک سیلاب ارائه شده است. طبق نتایج تحقیق استفاده از معادلات محققین دیگر که برای شرایطی غیر از سدهای پاره سنگی ارائه شده اند خطای قابل توجهی وارد محاسبات طراحی خواهد شد.