سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

با نزدیک شدن امواج به ساحل ارتفاع موج در اثر کم شدن عمق آب، زیاد شدهکه نهایتا باعث ناپایداری و شکست موج می گردد. به دنبال آن اغتشاش وسیعی وارد میدانجریان شده کهاین پدیده نه تنها به عنوان مکانیزم جذب انرژی عمل می کند بلکه با تغییر دادن توزیع میدان جریان باعث تشکیل شدن جریانهای ساحلی با تواتر طولانی تر می گردد. این جریانها نقش بسیار مهمی در بروز پدیده های فیزیکی نزدیک ساحل ایفا می کنند. اغلب تئوریهای موج موجود به دلیل جدا کردن موج از جریان ساحلی، قادرنیستند که مستقیما امواج و جریانهای مزبور را بطور همزمان مدل نمایند. لذا لازمست مدلهای اندرکنشی مناسبی جهت امواج و جریانهای ساحلی به کار گرفته شود. این امر باعث دشواری محاسبات عددی و افزایش زمان محاسبات می گردد. در مدل ارائه شده در این مقاله، موج و جریان ساحلی به عنوان یک مولفهدر نظر گرفته شده و متعاقبا معادلات حاکمه استخراج شده است.