سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داریوش مولا – دکترای مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی- بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز- دانشگ
فریدون اسماعیل زاده – دکترای مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی- بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز- دانشگ
آمنه کهندل شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی- بخش مهندسی

چکیده:

در این تحقیق، روشی برای تخمین مقدار دبی بحرانی تولید نفت جهت جلوگیری از تولید ماسه در مخزنهای ماسه سنگی ارائه گردیده است. در این روش، مخزن به کمک معادلات مکانیک سیالات و ژئومکانیک و با این فرض که سنگ مخ زن، رفتار الاستیک دارد مدلسازی می شود. این مدل، شامل یک دستگاه معادلات زمانمند می باشد که در دو بعد مکان بسط داده شده است. این دستگاه معادلات به کمک روش حل عددی عناصر محدود پایدار حل می شود . با حل این دستگاه می توان، توزیع تنش نرمال و همچنین توزیع تنش ب رشی را بدست آورد . در نهایت، از معیار موهر -کلمب برای بررسی پدیده گسیختگی ساختار مخزن استفاده می شود و مقدار دبی بحرانی تولید ی بدست می آید . این مدل برای یک مخزن واقعی یعنی مخزنی واقع در میدان منصوری اهواز، استفاده شد و نتایج رضایت بخشی را ارائه نمود. علاوه بر این، اثرات پارامترهای مختلف مانند تراوایی و چسبندگی بر تابع گسیختگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.