سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان قصیری – استادیار دانشکده راه آهن،دانشگاه علم و صنعت ایران
نیکبخش جوادیان – استاد یار دانشگاه علوم فنون مازندران
حمید رضا سیارشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع،دانشگاه علوم فنون مازندران

چکیده:

در این مقاله مدل بهینه ای در رابطه با تعیین اندازه ناوگان با هدف بیشینه سازیدرآمدها معرفی می گردد. مدل به صورت چند پریودی قطعی است که هدف اصلی آن تعیین اندازه ناوگان و تصمیم گیری جهت تخصیص واگن ها به گره های مبدا و مقصد است.تابع هدف از دو جزء درآمد و هزینه ها تشکیل شده است که هزینه ها شامل هزینه های اعزام واگن های پر و خالی، هزینه نگهداری واگن ها در مکانهای مبدا و مقصدوهزینه تقاضاهای تامین نشده
می باشد.در این مدل تقاضاهای بین مبدا و مقصدها و زمان سفر به صورت قطعی فرض شده است. در ادامه مسائل مختلفی از این مدل مانند ثابت نگه داشتن پریود زمانی و افزایش تعداد ایستگاههای مبدا و مقصد و همچنین ثابت نگه داشتن تعداد ایستگاههای مبدا و مقصد و افزایش پریود زمانی بررسی شده است..سپس با تحلیل این نتایج به اندازه ناوگان بهینه پی خواهیم برد.از مزیت های این مدل این‍ست که سعی می کند با استفاده از واگنهای خالی در مقصدها تعادل در شبکه برقرار کند، که همین مزیت سبب کاهش حجم وسیعی از هزینه ها خواهد شد.