سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا غفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه مازندران
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی ، دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسن گلمایی – استادیار گروه سازه های آبی ، دانشگاه مازندران
میرخالق ضیاء تباراحمدی – استاد گروه سازه های آبی ، دانشگاه مازندران

چکیده:

در این تحقیق م دل ریاضی یک بعدی جریانات متغیرتدریجی ماندگار که قـادر بـه تعیـین پروفیـل سطح آب و بستر در مقاطع مرکب با بستر آبرفتی می باشد تحت عنوان وک فلـوز ۱ بـه زبـان ویـژوال بیسیک دات نت۲۰۰۵ ارائه گردیده است . پس از تصحیح ضریب انرژی جنبشی از معادلـه انـرژی ، پروفیل سطح آب تعیین شده و محاسبات انتقال رسوب از معادلات آکرز و وایت ۱۹۷۳ صورت گرفته و با استفاده از معادله پیوستگی رسوب، پروفیل سطح بستر تعیین می گردد . از یک کانـال آزمایـشگاهی بتنی با مقطع مرکب به طول ۱۸ متر برای صحت سـنجی مـدل اسـتفاده شـده اسـت . تحلیـل نتـایج آزمایشگاهی و مدل ریاضی نشان می دهد که روشهای اصلاحی رقوم سطح آب را بالاتر از رقوم حاصل از روش معمول ارائه می دهد .