سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود سراوانی – مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران، تهران
مهتاب اصل دهقان – مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران، تهران
محمدحسین دائمی – مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران، تهران

چکیده:

طراحی رزوناتور یکلیزر مستلزم شناخت و جبرانسازی اثرات حرارتی محیط فعال است. از آنجا که این اثرات ارتباط تنگاتنگی با توان دمشمحیط فعال دارند، لذا بایستی تمهیداتی اندیشید تا لیزر در توانهای پمپاژ مختلف در حالت پایدار بوده و کیفیت باریکه آن در ناحیه مطلوب باشد. اپتیکتطبیقی یکی از راههای دستیابی به این هدف است. در این گزارشمراحل طراحی، شبیهسازی، ساخت و تست یکآینه با فاصله کانونی متغیر ارائه شده است که میتواند در این راستا کمککننده باشد