سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردشیر دیلمی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا حبشی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این بررسی، ماتریس سختی المان تیر دو بعدی دارای اتصالات مقطع تیر کاهش یافته (RBS) با برش دایره ای توسط روش کار مجازی محاسبه شده است. جهت برآورد ممان اینرسیومساحت تیر در طول ناحیه تضعیف شده، دو رابطه درجه دوم برای محاسبه مساحت و ممان اینرسی آن ناحیه پیشنهاد شده است. بر اساس ماتریس سختی محاسبه شده، یک مدل ساده پیشنهاد شده است که در آن نواحی تضعیف شده تیر توسط یک مقطع معادل جایگزین شده است مشخصات هندسی مقطع معادل با مقایسه ماتریس سختی مدل پیشنهادی و ماتریس سختی المان ابتدایی بدست می آید. در ادامه، یک قاب خمشی ویژه دارای اتصالات RBS با برش دایره ای یک دهانه دو طبقه توسط نرم افزار ANSYS با تمام جزئیات به سه بعدی توسط المان SHELL63 مدلسازی و تحت بارهای جانبی در تراز طبقات آنالیز استاتیکی خطی شده است.مقایسه نتایج تغییر مکان طبقات بدست آمده از ANSYS و مدل قاب مذکور در نرم افزار ETABS، (که در آن از مدل سازه پیشنهادی استفاده شده است) نشان از مطابقت بسیارمناسب نتایج دارد.