مقاله مدل سازي آزمايشگاهي همزماني شکست هيدروليکي سد با ورود سيلاب سريع به مخزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مدل سازي آزمايشگاهي همزماني شکست هيدروليکي سد با ورود سيلاب سريع به مخزن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان غير ماندگار
مقاله شکست سد
مقاله سيلاب ناگهاني
مقاله شبيه سازي آزمايشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده شکست سد از جمله حوادثي است که بدليل خطرات جاني براي بشر عليرغم پژوهش هاي فراوان هنوز بعنوان يکي از مباحث مهم و قابل توجه در زمينه هاي تحقيقات مهندسي مدنظر مي باشد. پيش بيني شرايط بوجود آمده در مواقع بحراني همچون وقوع سيل واحتمال همزماني شکست سد، ضرورت بررسي هاي بيشتر را فراهم نموده است. در اين پژوهش از طريق شبيه سازي آزمايشگاهي به بررسي اثر متقابل جريان همزمان سيلاب سريع و موج منفي حاصل از شکست سد در شرايط متفاوت ارتفاع ذخيره آب مخزن پرداخته شده است. همچنين تلاش شد تا اثر شيب و تاثير حضور رسوبات در مخزن و تغيير دبي و زمان پايه سيلاب هاي ورودي مورد مطالعه قرار گيرد. به منظور برداشت پارامترهاي هيدروليکي همچون عمق جريان و سرعت حرکت موج و با توجه به ماهيت غير دایمي جريان براي ثبت نتايج از روش تصوير برداري بوسيله دو دوربين ديجيتال استفاده شده است. نتايج نشان داد با افزايش عمق اوليه ذخيره شده در مخزن و افزايش شيب کانال زمان تخليه مخزن کاهش مي يابد. از سوي ديگر وجود رسوبات در مخزن که همچون يک پله در مسير جريان ايفاي نقش مي کنند سرعت حرکت موج مثبت به سمت پايين دست را افزايش مي دهند. با افزايش زمان پايه و حداکثر دبي هيدروگراف ها، افزايش عمق در پايين دست سد پس از شکست مشاهده شد.