مقاله مدل سازي آزمايشگاهي و عددي الگوي جريان در سرريزهاي استوانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۶۶ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازي آزمايشگاهي و عددي الگوي جريان در سرريزهاي استوانه اي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرريز استوانه اي
مقاله توزيع سرعت و فشار
مقاله جدايش تيغه اي
مقاله عمق بحراني
مقاله فلوئنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي بنيامين
جناب آقای / سرکار خانم: كوروش وحيد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي جعفري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرريزها از رايج ترين وسايل اندازه گيري شدت جريان در مجاري روباز بوده که هنوز در بسياري از تحقيقات مهندسي مورد استفاده قرار مي گيرند. دلايل زيادي از جمله انحناي خطوط جريان روي سرريز، عدم توزيع هيدرواستاتيک فشار، تماس آب با جداره سرريز و موجب تفاوت شدت جريان محاسبه شده و اندازه گيري شده از روي سرريز مي گردد. لذا ضريب تخليه سرريز که نسبت دبي واقعي به دبي تئوري (محاسباتي) را نشان مي دهد بطور معمول کمتر از واحد است. در مورد سرريزهاي استوانه اي تغييرات فشار و سرعت در محدوده سرريز به گونه اي است که بر ميزان جريان عبوري از روي آن اثر متفاوت دارد و اين موضوع افزايش بيش از واحد ضريب سرريز را در پي دارد. در اين تحقيق مدلهايي از سرريز استوانه اي مورد آزمايش قرار گرفت و تغييرات فشار و سرعت در آزمايشگاه اندازه گيري و سپس شرايط هيدروليکي روي سرريز از طريق نرم افزار فلوئنت مدلسازي شد. نتايج بدست آمده حاکي از تطابق خوب الگوي جريان روي سرريز اندازه گيري شده در آزمايشگاه و مدلسازي شده با فلوئنت دارد. همچنين مشاهده مي شود که محل تشکيل عمق بحراني قبل از تاج سرريز و جدايش جريان از روي سرريز در ناحيه انتهايي آن صورت مي گيرد. محل جدايش بستگي به شدت جريان عبوري از روي سرريز داشته و با افزايش ان به سمت پايين دست منتقل مي شود. براي تعيين محل تشکيل عمق بحراني و نيز محل جدايش لايه جريان از سرريز روابط تحليلي بدست امد که با نتايج آزمايشگاهي هماهنگي مناسبي را نشان  داد.