مقاله مدل سازي بازار بخش خصوصي صنعت بيمه ايران با استفاده از تئوري بازي ها (يك مطالعه موردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۷۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي بازار بخش خصوصي صنعت بيمه ايران با استفاده از تئوري بازي ها (يك مطالعه موردي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت بيمه
مقاله رقابت
مقاله بخش خصوصي بيمه
مقاله تئوري بازي ها
مقاله بازي هاي n نفره در حالت گسسته
مقاله بازي همكارانه
مقاله راه حل سازش كارانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري بيگدلي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، به مدل سازي بازار بخش خصوصي صنعت بيمه ايران با استفاده از تئوري بازي ها پرداخته شده است و به عنوان مطالعه موردي، عملكرد و رقابت سه شركت خصوصي بزرگ صنعت بيمه ايران مورد بررسي قرار گرفته و از تئوري بازي ها به عنوان يك ابزار تصميم گيري براي دستيابي به وضعيتي كه رضايت هر سه شركت را برآورده كند استفاده شده است. در اين فرآيند تحقيق، رقابت بين سه شركت بيمه خصوصي پارسيان، ملت و كارآفرين مورد بررسي قرار گرفته است و با توجه به مدل به كار گرفته شده، نتيجه حاصل نشان دهنده راه حل پارتويي مي باشد. به نظر مي رسد چنان چه اين سه شركت بزرگ خصوصي به منظور حفظ بازار بخش خصوصي در دست خودشان با يكديگر توافق كرده و بازي همكارانه را در پيش گيرند و استراتژي گسترش شبكه فروش توسط شركت بيمه پارسيان و به طور هم زمان پرداخت خسارت و عدم تعويق آن توسط شركت بيمه ملت و انجام تبليغات توسط شركت بيمه كارآفرين اتخاذ شود و بر حداقل كردن فاصله مطلوبيت حاصل از پرتفوي خود تا حداكثر مطلوبيتشان توافق شود، علاوه بر اين كه بيش ترين مطلوبيت پرتفوي از دست رفته شركت ها حداقل است، مجموع مطلوبيت پرتفوهاي از دست رفته هر سه شركت نيز حداقل مي باشد. بنابراين در كنار اين كه ضرر چنداني به سايرين نمي زند، نفع زيادي را به خودشان مي رساند. پس همان طور كه هر شركت به طور نسبي از نظر حداقل كردن مطلوبيت پرتفوي از دست رفته اش، منفعت خوبي كسب مي كند و رضايت كافي را به دست مي آورد، بخش خصوصي بيمه نيز، كه سهم زيادي از آن متعلق به اين سه شركت مي باشد، كم ترين ضرر را خواهد داشت، بنابراين با استفاده از اين مدل همكارانه و سازشكارانه به راه حل پارتويي رسيده ايم. چرا كه اين رقابت هم با تاكيد بر مطلوبيت پرتفوي از دست رفته هر شركت و هم با تاكيد بر مطلوبيت پرتفوهاي از دست رفته تمامي شركت ها بررسي شده است.