مقاله مدل سازي بازشناسي واجي کلمات فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مدل سازي بازشناسي واجي کلمات فارسي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينگي
مقاله دستور ادراکي و بازشناسي
مقاله الگوهاي آوايي مرجع
مقاله محدوديت هاي صوت شناختي و واجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مدلي براي درک و بازشناسي کلمات زبان فارسي ارايه شده است. مدل پيشنهادي مبتني بر نظريه صوت شناختي درک گفتار است. اساس اين نظريه، در بازنمود آوايي هر واحد زباني، مجموعه اي از الگوهاي صوت شناختي به عنوان الگوهاي آوايي مرجع، ذخيره مي شوند و درک آن واحد از طريق انطباق الگوهاي صوت شناختي درون داد با الگوهاي آوايي مرجع در بازنمايي آوايي صورت مي گيرد. انگاره پيشنهادي براي درک و بازشناسي بازنمود آوايي و واجي کلمات از ترکيب مدل المان و مک کللند (۱۹۸۸) تحت عنوان “اثر” و مدل بورسما (۱۹۹۹) تحت عنوان “دستور ادراکي و دستور بازشناسي” است.