مقاله مدل سازي تامين انرژي شركت هاي توزيع با در نظر گرفتن بارهاي قابل قطع، توليدهاي پراكنده و عدم قطعيت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مدل سازي تامين انرژي شركت هاي توزيع با در نظر گرفتن بارهاي قابل قطع، توليدهاي پراكنده و عدم قطعيت ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم قطعيت ها
مقاله شركت توزيع
مقاله توليدهاي پراكنده
مقاله بارهاي قابل قطع
مقاله روش متمم غيرخطي
مقاله روش مونت كارلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميراحمدي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري فرود اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بازار هاي رقابت عمده فروشي، هر شركت توزيع به عنوان يكي از بازيگران بازار، به دنبال حداكثر كردن سود، با به كارگيري تمامي امكانات خود است. بنابراين تعيين راهكار بهينه تامين انرژي هر شركت توزيع براي نيل به اين هدف، امري ضروري است؛ اما مشكل اصلي در تعيين اين راهكار، پيش بيني رفتار ديگر رقيبان و شركت هاي توليدي حاضر در بازار بوده و اطلاعات ناقص مربوط به آنها بايد به شکل عدم قطعيت در مساله ملحوظ شود. دراين مقاله، نوعي مدل تامين انرژي براي شركت هاي توزيع با در نظر گرفتن توليدهاي پراكنده و بارهاي قابل قطع متعلق به اين شركت و با ملحوظ كردن عدم قطعيت ها در بازار برق روز – پيش پيشنهاد شده است. در روش ارايه شده، ابتدا مدل تامين انرژي به صورت نوعي مساله بهينه سازي چندهدفه دوسطحي كه با استفاده از روش متمم غيرخطي و L-P متريك قابل حل است، پيشنهاد شده و سپس نامعيني هاي موجود در اطلاعات، با استفاده از روش مونت كارلو، به مدل اعمال مي شود. يك سيستم ۸ شينه براي تاييد اعتبار الگوريتم و مدل پيشنهادي، مورد استفاده قرار گرفته است.