مقاله مدل سازي تباني واحد هاي توليدي در بازار برق با کمک نظريه بازي ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۴۴ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي تباني واحد هاي توليدي در بازار برق با کمک نظريه بازي ها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه بازي ها
مقاله تعادل نش
مقاله بازار برق
مقاله بازار رقابت چندگانه
مقاله تباني
مقاله انحصار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمين محمدعظيم
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مشهدي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلي پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار برق، به دليل ويژگي هاي خود نمي تواند به شکل يک بازار رقابت کامل در نظر گرفته شود. به ويژه به دليل تعداد نسبتا کم توليد کنندگان مي توان آن را يک بازار رقابت چند جانبه ناميد. اين مساله با بروز بحران هايي در دهه ۹۰ ميلادي و سال ۲۰۰۱ در بازارهاي برق در جهان نمود بيشتري يافت. در اين حالت قدرت عوامل تشکيل دهنده، قيمت بازار را از مقدار رقابتي افزايش خواهد داد. از طرفي امکان تباني بين واحد ها بازار نيز وجود دارد که موجب خواهد شد تا قيمت ها در بازار بالاتر رود. از سويي، بالا رفتن قيمت در تباني متاثر از وابستگي بار به قيمت در بازار است. در اين مقاله، نخست ويژگي هاي بازار برق در ارتباط با تباني به همراه برخي موارد ديده شده از تباني در بازارهاي برق دنيا تشريح شده است. سپس، يک مدل تحليلي بر پايه نظريه بازي ها، براي رفتار بازيگران بازار در شرايط رقابتي و شکل گيري تباني ارايه شده است. با کمک مدل ارايه شده، تغييرات قيمت بازار در شرايط رقابتي و هم چنين در شکل گيري تباني مورد مطالعه قرار گرفته است و اثر کشش تقاضا بر نقطه تعادل تباني بررسي شده است. بعلاوه، با کمک نتايج عددي به دست آمده از اين مدل، تباني با حالت انحصاري بازار مقايسه شده است و تفاوت هاي آنها نشان داده شده است.