مقاله مدل سازي تغييرات مکاني برخي از ويژگي هاي شيميايي آب هاي زيرزميني به کمک روش هاي زمين آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي تغييرات مکاني برخي از ويژگي هاي شيميايي آب هاي زيرزميني به کمک روش هاي زمين آماري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زيرزميني
مقاله روش هاي معين
مقاله زمين آمار
مقاله کوکريجينگ
مقاله مدل سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي اربطاني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف مدل سازي تغييرات مکاني ويژگي هاي  شيميايي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش هاي زمين آماري و معين انجام گرفت. پارامترهاي سديم، کلر، بي کربنات، مجموع کاتيون ها، TH،SAR ،EC  وTDS  از کل ويژگي هاي آب زيرزميني انتخاب شدند. در ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسميرنوف بررسي شد و نتايج نشان داد که پارامترهاي EC،TDS  و مجموع کاتيون ها نرمال نيستند که به کمک لگاريتم گيري نرمال شدند. سپس تجزيه و تحليل واريوگرافي و واريوگرام متقابل پارامترها محاسبه شد. ارزيابي نتايج با محاسبه  MBEو MAE براي مقادير تخميني و مشاهده اي انجام گرفت. نتايج نشان داد که روش هاي زمين آماري برتري شايان توجهي نسبت به روش هاي معين داشته و همچنين استفاده از متغير کمکي در روش کوکريجينگ دقت نتايج را بالا برده است. همچنين کوکريجينگ بهترين روش مدل سازي براي پارامترهاي کلر، مجموع کاتيون ها،EC  و TH، روش کريجينگ گسسته براي پارامترهاي بي کربنات و سديم، روش کريجينگ جامع براي پارامتر TDS و کريجينگ معمولي براي پهنه بندي پارامتر SAR مي باشد.