مقاله مدل سازي تقاضاي انرژي خانگي در ايران: رويکرد تابع تقاضاي انعطاف پذير تقريبا ايده آل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۷۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مدل سازي تقاضاي انرژي خانگي در ايران: رويکرد تابع تقاضاي انعطاف پذير تقريبا ايده آل
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم هاي تابعي انعطاف پذير
مقاله سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل
مقاله کشش هاي جانشيني آلن و موريشيما
مقاله شاخص پولي ديويزيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: جديدزاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به مدل سازي تقاضاي هر يک از حامل هاي انرژي به تفکيک برق، گاز طبيعي و ساير فرآورده ها (نفت سفيد، نفت گاز و گاز مايع) در بخش خانگي ايران با استفاده از فرم تابعي انعطاف پذير موضعي «سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS)»، مي پردازد.
براي تخمين اين مدل از داده هاي سري زماني سال هاي ۱۳۵۰-۱۳۸۴ استفاده شده و بر اساس آن انواع کشش هاي تقاضا شامل کشش هاي درآمدي، قيمتي، متقاطع، جانشيني آلن و جانشيني موريشيما به دست آمده است. بر اساس نتايج اين مطالعه، تمامي متغيرهاي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل، معني دار بوده و علامت آن ها به لحاظ نظري سازگار و قابل قبول است. کشش هاي درآمدي تقاضا همگي مثبت اند. کشش هاي خودقيمتي منفي هستند، به طوري که برق و گاز طبيعي نسبت به قيمت، کشش پذير و ساير فرآورده ها کم کشش اند. بر اساس نتايج برآورد کشش هاي جانشيني آلن و موريشيما، کليه حامل هاي انرژي دو به دو جانشين موريشيماي يکديگر هستند.