مقاله مدل سازي توسعه کالبدي و تعيين مکان بهينه براي اسکان جمعيت شهر سردشت تا افق ۱۴۰۰ به روش دلفي و منطق بولين در محيط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۳۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي توسعه کالبدي و تعيين مکان بهينه براي اسکان جمعيت شهر سردشت تا افق ۱۴۰۰ به روش دلفي و منطق بولين در محيط GIS
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي
مقاله مکان بهينه
مقاله اسکان جمعيت
مقاله توسعه کالبدي
مقاله شهر سردشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرنجف
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدآبادي رشيد
جناب آقای / سرکار خانم: فهر رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مشکلات اساسي حادث شده در شهرهاي کشور، عدم جهت دهي مناسب و علم توسعه کالبدي آنها بوده است، که آثاري، همچون: تخريب زمين هاي کشاورزي، رشد و گسترش شهرها در ارتفاعات با شيب هاي زياد، ادغام روستاها در کالبد شهرها، مشکلات زيست-محيطي و مخاطرات طبيعي، افزايش هزينه زيرساخت ها و خدمات شهري و عدم استفاده بهينه از زمين و … را به دنبال داشته است. رعايت نکردن اصول شهرسازي يا ناتواني در به کارگيري اصول، عدم بهره مندي مشاوران از ابزارهاي قوي تحليل مناسبت محيطي و مسایل اجتماعي، اقتصادي و حقوقي، از اهم عوامل موثر در اين زمينه بوده است. هدف اين مقاله، تعيين الگوي مناسب براي جهت دهي توسعه کالبدي شهرهاي کشور است که به صورت موردي، بر روي شهر سردشت انجام شده است. نوع تحقيق توسعه اي-کاربردي و روش بررسي آن توصيفي-تحليلي است. جامعه آماري تحقيق محدوده ۶۷۰ هکتاري اطراف شهر سردشت (جهات مختلف) بوده که با تشخيص ضرورت توسعه افقي شهر به دليل نبود فضاهاي کافي، در محيط GIS و با استفاده از روش تصميم گيري دلفي و منطق بولين اقدام به تعيين جهت توسعه افقي شهر در آينده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بستر و فضاي جغرافيايي شهر به لحاظ شرايط طبيعي-محيطي، پتانسيل اسکان جمعيت با توجه به رشد پيش بيني شده جمعيت (۱٫۴) تا افق ۱۴۰۰ را نخواهد داشت. از يک طرف، محاط بودن شهر به وسيله عوارض طبيعي و ژئومورفولوژيک محيط پيرامون و از طرف ديگر، کمبودهاي شديد شهر به لحاظ سرانه کاربري ها، تجهيزات، تاسيسات و امکانات و خدمات و مهمتر از همه، سرپناه (مسکن) تا افق ۱۴۰۰، شهر را با محدويت هاي جدي رو به رو مي سازد.