مقاله مدل سازي توليد روان آب حوزه هاي آبخيز استان کردستان با استفاده از متغيرهاي فيزيوگرافي و اقليمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۴ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مدل سازي توليد روان آب حوزه هاي آبخيز استان کردستان با استفاده از متغيرهاي فيزيوگرافي و اقليمي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان کردستان
مقاله خصوصيات فيزيوگرافي
مقاله دوره بازگشت دبي
مقاله مدل سازي سيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي بهار
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تلوري عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيل از جمله پديده هايي است که خسارات فراواني به منابع وارد مي سازد و همواره مورد توجه کارشناسان هيدرولوژي بوده است. از طرفي برآورد صحيح روان آب براي انجام تدابير مناسب در راستاي مهار و مديريت بهينه آن ضروري است. با اين وجود استفاده از مدل هاي مختلف تجربي موجود در برآورد روان آب با مشکلات فراوان همراه بوده است. به همين دليل روش تحليل منطقه اي در برآورد دبي با دوره هاي بازگشت معين با استفاده از ويژگي هاي حوزه آبخيز و ارایه مدل هاي مناسب کاربرد گسترده ايي دارد. به اين منظور در اين تحقيق آمار دبي متوسط سالانه ۷ ايستگاه هيدرومتري استان کردستان در يک دوره ۳۰ ساله جمع آوري و مقادير دبي متوسط براي دوره هاي بازگشت ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله با استفاده از نرم افزار SMADA به دست آمد. سپس رابطه مقادير دبي متوسط با دوره هاي بازگشت مختلف و ۲۶ خصوصيت فيزيوگرافي و اقليمي هر يک از حوزه هاي آبخيز با استفاده از رگرسيون هاي دو و چند متغيره بررسي و مدل هاي مناسب براي هر يک از دوره هاي بازگشت با استفاده از نرم افزار SPSS 13.5تهيه و اهميت بخشي هر يک از آن ها نيز مشخص شد. نتايج مدل سازي طي تحقيق حاضر نشان گر غلبه انواع رگرسيون غيرخطي بر رگرسيون خطي و هم چنين اهميت متغيرهاي مساحت، طول آبراهه اصلي و ضريب گراوليوس در اکثر مدل هاي نهايي بود. نتايج به دست آمده هم چنين بر تغييرپذيري متغيرها و اهميت آن ها در تعيين دبي با دوره هاي بازگشت و ماه هاي مختلف و طبعا بر ضرورت استفاده از مدل مناسب در تخمين روان آب حوزه هاي آبخيز استان کردستان دلالت داشته است.