مقاله مدل سازي جريان سه فازي گاز – مايع – جامد راکتور بالا رونده FCC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۵۲ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي جريان سه فازي گاز – مايع – جامد راکتور بالا رونده FCC
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي CFD
مقاله راکتور بالارونده FCC
مقاله جريان گاز – مايع – جامد
مقاله تبخير قطره
مقاله بستر سيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهجت يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مروست مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکست کاتاليستي سيال (FCC)، فرايندي براي تبديل برش هاي سنگين نفت به محصولات با ارزش مي باشد. در تحقيق حاضر، شبيه سازي CFD هيدروديناميک و انتقال حرارت راکتور استوانه اي بالارونده سه فازي (گاز–  مايع – جامد) فرايند FCC با در نظر گرفتن تبخير قطرات مايع انجام شده است. به دليل عدم تقارن ورودي، بخار، ذرات کاتاليست و قطرات خوراک اتمايز شده به  صورت سه بعدي مدل سازي شده است. براي مدل سازي فاز گاز و ذرات كاتاليست از ديدگاه اولري شامل معادلات پيوستگي، مومنتوم، بقاي اجزا شيميايي و انتقال حرارت براي هر دو فاز گاز – جامد و معادله دماي دانه اي براي ذرات کاتاليست استفاده شده است. هيدروديناميک، انتقال حرارت و انتقال جرم (تبخير قطرات) خوراك تزريق شده به راکتور بالارونده نيز با استفاده از ديدگاه لاگرانژي مدل سازي شده و نتايج شبيه سازي هيدروديناميكي راکتور بالا رونده با استفاده از داده هاي تجربي موجود معتبرسازي شده است. مقايسه مقادير سرعت دو فاز گاز – جامد حاصل از نتايج مدل با داده هاي تجربي تطابق خوبي را نشان مي دهد. نتايج مدل سازي جريان سه فازي، شامل ميدان جريان، کسر حجمي هر فاز، تغييرات دمايي براي هر دو فاز گاز و ذرات کاتاليست و همچنين تغييرات اندازه و دماي قطرات خوراک اتمايز شده در راکتور بالارونده به دست آمده است. نتايج مدل سازي نشان مي دهد زمان گرم شدن قطرات مايع، متناسب با قطر اوليه آنها مي باشد و نيز عمل انتقال حرارت به قطرات مايع سريع بوده و اين مرحله عامل محدود كننده در عملکرد راکتور بالارونده نمي باشد. در مرحله گرم شدن و تبخير قطرات، مقدار بسيار كمي از جرم قطره تبخير مي شود و پس از رسيدن قطره به دماي نقطه جوش، قطر قطرات با شدت كاهش پيدا مي كنند و كل قطره مايع در کسري از طول راکتور بالارونده تبخير مي شود. همچنين در اين تحقيق رابطه اي براي زمان تبخير کامل قطرات مايع توسعه داده شده است.