مقاله مدل سازي حذف سولفيد هيدروژن توسط كاتاليست محلول كيلات آهن در برج جذب تماس آشفته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۸۴ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مدل سازي حذف سولفيد هيدروژن توسط كاتاليست محلول كيلات آهن در برج جذب تماس آشفته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برج جذب تماس آشفته
مقاله مدل سازي
مقاله فرايند سولفيران
مقاله محلول كيلات آهن
مقاله سولفيد هيدروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرصت خالد
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده اهري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سعدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق مطالعات تجربي و مدل سازي رياضي برج جذب تماس آشفته (TCA) در فرايند سولفورزدايي از جريان هاي گازي حاوي سولفيد هيدروژن توسط محلول كيلات آهن مورد بررسي قرار گرفته است. سولفورزدايي از جريان گازي به واسطه واكنش يون سولفيد هيدروژن با يون فريك است كه به رسوب گوگرد مي انجامد. برج جذب تماس آشفته مورد استفاده حاوي آكنه هاي كروي توخالي با دانسيته پايين و به قطرهاي ۲۰ و ۲۵ ميليمتر بوده كه در بين صفحات مشبكي در داخل برج محصور بودند و با دميدن جريان گاز از پايين برج در بين صفحات مشبك به حركت درمي آمدند. داده هاي تجربي در شرايط مختلف عملياتي (دبي گاز  22-28lit/minدبي محلول كيلات آهن ۰٫۲-۰٫۵lit/min، غلظت گاز سولفيد هيدروژن ۳۰۰۰-۴۰۰۰ppm و ارتفاع استاتيكي آكنه ها ۱۳ و ۲۳ سانتيمتري) به دست آمد و در نهايت يك مدل رياضي به منظور پيش بيني عملكرد برج جذب مورد نظر تهيه شد. بدين منظور با توجه به موازنه جرم اجزا در فازهاي گاز و مايع، دستگاه معادلات ديفرانسيل حاصل، با استفاده از روش هاي عددي حل شد. صحت مدل با مقايسه نتايج پيش بيني شده توسط مدل با داده هاي تجربي مورد آزمون قرار گرفت كه حاكي از تطابق قابل قبول نتايج مدل سازي با داده هاي تجربي است. همچنين تاثير دبي مايع (محلول كاتاليست)، ارتفاع استاتيكي و قطر آكنه ها بر ميزان بازدهي جذب، با استفاده از مدل تهيه شده مورد بررسي قرار گرفت.