مقاله مدل سازي خطاي پاسخ در آمارگيري ها به شيوه مصاحبه حضوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي خطاي پاسخ در آمارگيري ها به شيوه مصاحبه حضوري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت داده ها
مقاله خطاي نمونه گيري
مقاله خطاي غير نمونه گيري
مقاله خطاي پاسخ
مقاله خطاي بي پاسخي
مقاله خطاي پردازش داده ها
مقاله دقت برآوردگر
مقاله واريانس پرسش گر
مقاله برآوردگر گروه هاي تصادفي
مقاله خطاي نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: نواب پور حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آمارگيري يکي از روش هاي متداول توليد داده است. کيفيت نتايج حاصل از آمارگيري ها به دليل کاربرد آن ها در تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها داراي اهميت ويژه اي است. براي تعيين ميزان کيفيت داده ها لازم است که خطاي نمونه گيري و خطاي غير نمونه گيري برآورد شدند. در حالت کلي برآورد خطاي غير نمونه گيري که علاوه بر خطاي پاسخ شامل مولفه هاي خطاي بي پاسخي، خطاي پوشش و خطاي پردازش داده ها است، با توجه به مساله کمي سازي اين مولفه ها پيچيده است. خطاي پاسخ بخش قابل کمي شدن در خطاي غير نمونه گيري است، لذا مدل سازي خطاي پاسخ براساس شيوه اجراي آمارگيري ها داراي اهميت ويژه اي است. در اين مقاله ابتدا، با بررسي نحوه اجراي طرح هاي آماري عمده اي که به روش مصاحبه حضوري اجرا مي شوند، عوامل موثر در ايجاد خطاي پاسخ معرفي شده و سپس با ارايه يک طرح آزمايش، مدل مناسبي براي خطاي پاسخ در آمارگيري ها به شيوه مصاحبه حضوري پيشنهاد شده است. علاوه بر اين نحوه محاسبه دقت در آمارگيري هاي داراي طرح نمونه گيري دو مرحله اي مورد بررسي قرار گرفته و در اين حالت، برآوردگري براي محاسبه دقت برآوردگرها پيشنهاد شده است. به منظور ارايه کاربردي از مدل پيشنهادي، دقت نتايج حاصل در آمارگيري از طرح هزينه و درآمد خانوار با استفاده از برآورد گر حاصل و با به کارگيري داده هاي سال ۱۳۸۲ محاسبه شده است.