مقاله مدل سازي دو فازي راکتوربستر سيال گردشي احتراق زغال سنگ با ASPEN PLUS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازي دو فازي راکتوربستر سيال گردشي احتراق زغال سنگ با ASPEN PLUS
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي راکتور
مقاله بستر سيال شده،مدل تانک هاي سري
مقاله مدل ديناميک دو فازي
مقاله سوختن زغال سنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده قره ‌باغ رحمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، سوختن زغال سنگ در بالابر يک بستر سيال گردشي، با در نظر گرفتن هيدروديناميک جريان هاي حباب و امولسيون در بستر، به طور جداگانه با نرم افزارASPEN PLUS ، شبيه سازي شده است و نتايج حاصل از آن با نتايج تجربي، مقايسه شده است. با توجه به پديده هاي فيزيکي و شيميايي درگير در فرآيند، دو زير مدل سينتيکي و هيدروديناميکي بر اساس تئوري دو فازي، براي بستر، در نظر گرفته شده است. سينتيک واکنش هاي مختلف از مقالات متعددي استخراج شده است. در مدل ارايه شده بستر سيال شده به چندين بخش تقسيم شده و با توجه به رژيم جريان در هر بخش، از يک يا مجموعه اي از راکتورهاي ايده آل به طور مناسب براي مدل کردن جريان، استفاده شده است. رفتار بستر، به وسيله اندازه گيري غلظت اکسيژن در طول بستر، سنجيده مي شود. اعتبار مدل ارايه شده به کمک داده هاي تجربي، بررسي شده و نتايج حاصل، بيانگر دقت مناسب اين مدل در پيش بيني عملکرد راکتور بستر سيال است. نتيجه اين مدل سازي و شبيه سازي مي تواند در شبيه سازي فرآيند هايي که در آن ها از بستر سيال استفاده مي شود، به کار رود.