مقاله مدل سازي رفتار استاتيکي تخليه هاي حايل دي الکتريک و ديناميک باردار شدن اين دي الکتريک ها در کاربردهاي فشار قوي الکتريکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۸۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازي رفتار استاتيکي تخليه هاي حايل دي الکتريک و ديناميک باردار شدن اين دي الکتريک ها در کاربردهاي فشار قوي الکتريکي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله DBD
مقاله مدل سازي استاتيکي و ديناميکي
مقاله ميدان الکتريکي يکنواخت
مقاله کاربردهاي فشار قوي الکتريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مونا
جناب آقای / سرکار خانم: محسني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيايش كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: شايگاني اکمل اميرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه در دو دهه اخير مفاهيم تخليه هاي حايل دي الکتريک (DBDs) به خوبي در کاربردهايي نظير توليد ازون، کنترل آلودگي هوا، صفحات نمايش پلاسما و کنترل فرايندهاي شيميايي، زيستي و پزشکي توسعه داده شده، اما استفاده از آن در فن فشار قوي الکتريکي براي بهبود عملکرد عايقي سيستم (به عنوان جايگزين سيستمهاي با عايقي گاز پرفشار SF6) هنوز کاربردي نشده است. در اين روش با تركيب عايق جامد (به عنوان پوشش دي الكتريك بر روي الكترودهاي فلزي) و هوا و با توجه به توليد بارهاي فضايي بر اثر تخليه الكتريكي غير حرارتي و نشست آن بر روي سطوح پوشش، استقامت عايقي مجموعه به طور قابل توجهي افزايش مي يابد. در اين مقاله افزايش استقامت عايقي سيستم در صورت استفاده از DBD و با افزايش نشست بار سطحي بر روي پوشش دي الکتريک در ميدان الکتريکي يکنواخت، نخست به صورت استاتيکي مدل سازي شده است؛ يعني از ديناميک تشکيل بارهاي فضايي و نشستن آنها بر روي پوشش حايل دي الکتريک صرفنظر شده و مفاهيم  DBDبا در نظر گرفتن مقادير مختلف بار سطحي روي پوشش حايل دي الکتريک ارزيابي شده است. همچنين تاثير پارامترهاي مختلفي مانند ضريب نفوذپذيري ماده دي الکتريک، ضخامت آن و طول فاصله هوايي بر ميزان افزايش استقامت عايقي مجموعه عايق بررسي شده است. سپس بار فضايي حاصل محاسبه شده و با توجه به آن ميدان در فاصله هوايي و پوشش دي الكتريك اصلاح شده است. همچنين پوششهاي دي الكتريك به صورت غير عايق و با هدايت الكتريكي در نظر گرفته شده و كاهش بار سطحي حاصل از اين هدايت الكتريكي و اثر آن مدل سازي شده است. همچنين تغييرات شدت ميدان الكتريكي در پوشش دي الكتريك علاوه بر فاصله هوايي مدل سازي شده است. اين مدل ديناميكي به شکل فايل  mدر MATLAB برنامه نويسي شده و از آن براي شبيه سازي رفتار ديناميكي DBD در اعمال سه نوع ولتاژ DC، AC و ضربه صاعقه استفاده شده است.